Pravidla soutěže 2018-06-14T08:52:35+01:00

Pravidla a podmínky soutěže o SPRCHOVÝ ŠAMPON A GEL

Základní údaje

1.1. Název soutěže

“I tento měsíc můžete soutěžit” (dále jen “soutěž”)

1.2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Zdravá výživa, Újezd 25, Prostějov zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 40273, vložka C (dále jen “organizátor”).

1.3 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli sociální sítě Facebook nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv provozovateli sociální sítě Facebook.

  1. Termín a místo konání soutěže

2.1 Termín konání soutěže je od 14.6. 2018  do 29.6. 2018  (dále jen “doba konání soutěže”)

2.2 Soutěž probíhá na území České republiky.

  1. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku.

3.2 Účast v soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.3 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora, fyzické osoby jinak spolupracující s organizátorem na organizaci soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké.

3.4 Do soutěže budou zařazeni a vyhrát mohou pouze ti účastníci soutěže, kteří splní všechny stanovené podmínky. Organizátor si vyhrazuje právo dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.5 Účast v soutěži je dobrovolná.

3.6 Organizátor soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

  1. Princip soutěže a pravidla soutěže

4.1 Do soutěže se lze zapojit tak, že napíšete do komentáře na co je SPRCHOVÝ ŠAMPON A GEL vhodný? Dále jestli se Vám líbí náš Facebookový profil „Lajkni“ a jestli se Vám líbí naše soutěž „Sdílej“. Do soutěže se mohou zapojit i stávající fanoušci stránky.

4.2 Výhrou v soutěži je SPRCHOVÝ ŠAMPON A GEL

  1. Vyhodnocení soutěže a předání výhry

5.1 Po ukončení soutěže vylosuje organizátor 3 výherce, jejichž jména budou zveřejněna v komentáři soutěžního příspěvku dne 29.6. 2018 Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se zveřejněním svého jména v rámci vyhlášení výsledků soutěže na facebookové stránce ZDRAVÁ VÝŽIVA PROSTĚJOV Výherce bude při vyhlášení vyzván ke kontaktování organizátora ohledně předání výhry. Pokud se výherce s organizátorem nezkontaktuje do …. pracovních dní od vyhlášení výsledků soutěže, nárok na výhru zaniká.

5.2 Výhra bude odeslána poštou na adresu výherce nebo předána v provozovně ZDRAVÁ VÝŽIVA, ÚJEZD 25, PROSTĚJOV

5.3 V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba nebo osoba, u které bude zjištěno, že nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, pokud výherce výhru odmítne, pokud nebude možné z jakéhokoliv důvodu výhru výherci předat nebo pokud by předání výhry bylo spojeno s nepředvídatelnými obtížemi, je výlučně na rozhodnutí organizátora, zda vylosuje jako výherce jiného soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v soutěži, nebo zda výhru nepředá.

5.4 Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.

5.5 Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

  1. Zpracování osobních údajů

6.1 Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje, a to konkrétně jméno a příjmení, budou organizátorem jakožto správcem využity pro účely pořádání této soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou do ukončení soutěže a vypořádání nároků ze soutěže.

  1. Závěrečná ustanovení

6.1 Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být organizátorem ze soutěže vyloučen.

6.2 Organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.

6.3 Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita facebookových účtů či zrušení Facebook účtu atp. V této souvislosti si organizátor vyhrazuje právo jakékoli kontroly jednotlivých soutěžních účtů za účelem zjištění platnosti účtu. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům Facebooku.

6.4 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči organizátorovi soutěže.

6.5 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

6.6 Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě Facebook, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.

6.7. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

V Prostějově dne  15.6. 2018